Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

Protokół z I etapu postępowania kwalifikacyjnego.

OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej 2020

WIĘCEJ

 

 

POK.1110.1.2.2020.KK

Słupsk, dn. 25 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
o naborze do służby przygotowawczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej:

1.      Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 3.

2.      Stanowiska, których dotyczy postępowanie: stażysta w służbie przygotowawczej, docelowo: starszy ratownik kierowca,stanowisko bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

3.      System pełnienia służby: zmianowy 24/48 godzin(zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych i pełnieniu dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby),

4.      Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-GaśniczeKomedy Miejskiej PSP w Słupsku, ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk.

5.      Przewidywany termin przyjęcia do służby: do 30 listopada 2020r.

WYMAGANIA KONIECZNE:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 oraz art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.), tj.:

1)     posiadać obywatelstwo polskie,

2)     korzystać z pełni praw publicznych,

3)     posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

4)     nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

5)     posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),

6)     posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku na które organizowany jest nabór::

1)     uczestniczenie w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

2)     aktywnie uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i ćwiczeniach,

3)     prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wydanymi dyspozycjami przez przełożonych,

4)     obsługa pojazdów, urządzeń, sprzętu będących na wyposażeniu oraz znajomość posługiwania się danymi radiowymi i sygnałami rozpoznawczymi stosowanymi w PSP;

5)     dokonywanie konserwacji, napraw pojazdów i sprzętu,

6)     utrzymanie czystości pojazdów, sprzętu oraz pomieszczeń,

7)     niezwłoczne meldowanie przełożonym o wszelkich usterkach, uszkodzeniach i innych przyczynach uniemożliwiających wyjazd lub pracę nadzorowanych pojazdów i urządzeń,

8)     znajomość tras dojazdu do miejscowości na terenie woj. pomorskiego i głównych tras w kraju,

9)     zabezpieczenie przed osobami postronnymi pojazdu, urządzeń i dokumentacji stanowiącej ich wyposażenie.

DODATKOWE WYMAGANIA PREFEROWANE STAWIANE KANDYDATOM ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ STANOWISKA:

1.      Prawo jazdy kat. C, C+E, D,

2.      Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii IP (zakres uprawnienia: podesty ruchome przejezdne, samojezdne montowane na pojeździe),

3.      Uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii P (zakres uprawnienia; w kategorii P: Podesty Przejezdne),

4.      Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii IIŻ (zakres uprawnienia: żurawie przenośne),

5.      Uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (zakres uprawnienia; Gazy sprężone-Białe),

6.      Uprawnienia stermotorzysty żeglugi śródlądowej lub sternika motorowodnego,

7.      Kwalifikacje co najmniej w zakresie nurkowania rekreacyjnego określone dla płetwonurka wymagającego nadzoru (dla poziomu 1. płetwonurkowania) w Polskiej Normie nr PN-EN 14153-1:2005 albo kwalifikacje nurka III klasy w rozumieniu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych,

8.      Brak przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych, potwierdzone przez lekarza posiadającego specjalizację i odbyte szkolenie określone w odrębnych przepisach w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych,

9.      Ukończone szkolenie dotyczące pracy w skafandrach suchych.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku.

KANDYDAT DO SŁUŻBY ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1.      Podpisane podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, w którym należy zamieścić dane kontaktowe: nr telefonu, adres mailowy, na który zostanie przekazany numer identyfikacyjny kandydata wraz z wypełnioną „Kartą Kandydata do Służby w PSP” - wg wzoru ustalonego w załączniku nr 1.

2.      Podpisany życiorys (sporządzony odręcznie).

3.      Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 2)

Wszystkie dokumenty (oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie (format A-4) z napisem: „NABÓR DO SŁUŻBY - Imię i nazwisko", w terminie do 20.03.2020 r.godz. 15.30 w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2, 76-200 Słupsk, w dni robocze, w godzinach 7:30÷15:30, osobiście lub drogą pocztową.

 

Dokumenty złożone po terminie (liczy się data wpływu dokumentów do jednostki i rejestracji), niekompletne lub nie spełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane.

Na odrzucone oferty nie odpowiadamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 842 40 01 wew. 231 lub 232.

Po złożeniu przez kandydata ww. dokumentów (poz. 1-3), komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny, którym kandydat do służby posługuje się do zakończenia procesu postępowania kwalifikacyjnego oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego. O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat, którego aplikacja wpłynie listownie, zostanie powiadomiony telefonicznie. Bezpośrednio w siedzibie Komendy - wyłącznie w przypadku osobistego złożenia aplikacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu weryfikacji dokumentów dokonywanej przez komisję.

ZASADY PROWADZENIA NABORU

Postępowanie kwalifikacyjne jest sześcioetapowe i składa się z:

ETAPU I

Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów i ich ocena

ETAPU II

Test sprawności fizycznej, który odbędzie się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., nr 261, poz. 2191 ze zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 720; Dz. U. z 2018 r., poz. 673) – bez uwzględnienia punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od grupy wiekowej.

ETAPU III

Sprawdzian z pływania

ETAPU IV

Ocena złożonych dokumentów i określenie ilości punktów za posiadane wykształcenie i uprawnienia

ETAPU V

Rozmowa kwalifikacyjna

ETAPU VI

Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (przeprowadza Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA w Gdańsku).

WYNIKI KOŃCOWE

Ogłoszenie wyników końcowych postępowania kwalifikacyjnego, które nastąpi niezwłocznie po ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zatwierdzeniu przez Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku listy kandydatów do przyjęcia do służby w PSP.

UWAGA: Do II, III i V etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat przystępuje po okazaniu dowodu tożsamości.

Miejsce i harmonogram zostaną podane w terminie późniejszym. Czas trwania uzależniony będzie od ilości kandydatów.


 

I ETAP

OCENA KANDYDATA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW.

W I etapie postępowania komisja dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 27.03.2020 roku do godz. 15.30oraz wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowany na stronie internetowej KM PSP w Słupsku http://www.straz.slupsk.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej https://kmpspslupsk.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy wraz z podaniem dokładnego terminu i miejsca przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Zastrzega się możliwość zmiany terminów I etapu postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

II ETAP

PRZEPROWADZENIE TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Testy sprawności fizycznej i próba wydolnościowa są planowane do przeprowadzenia
od 03.04.2020 roku od. godz. 8.30.
Miejsce i harmonogram zostaną podane w terminie późniejszym. Czas trwania uzależniony będzie od ilości kandydatów. Zastrzega się możliwość zmiany terminów
II etapu postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

Kandydat przystępujący do testu sprawności fizycznej zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz próby wydolnościowej (załącznik nr 3), wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przedmiotowego testu.

Przed rozpoczęciem II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

1)     kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość,

2)     komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia II etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

a)     podciąganie na drążku

b)     bieg po kopercie

c)      próbę wydolnościową.

Test sprawności fizycznej odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 3, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191 ze zm. - ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 673), bez uwzględnienia punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od grupy wiekowej kandydata.

Podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej):

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie.

Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia poniższy rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start" kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia z dokładnością do 0,01 sekundy. Pomiar czasu będzie dokonywany przy pomocy ręcznych urządzeń pomiarowych (stoper).

Próba wydolnościowa (Beep test)

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 metra. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania, którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwoma nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

 

 

 

 

 

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

 

 

 

 

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

 

 

 

 

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

 

 

 

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

 

 

 

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

 

 

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

 

 

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

 

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

 

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

 

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9) gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej

Zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 672), test sprawnościowy uznaje się za zaliczony, w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla:

·         mężczyzn - co najmniej 55 pkt

·         kobiet - co najmniej 45 pkt.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Jeżeli kandydat posiada już wynik z testu sprawności fizycznej z udziału w naborze w innej jednostce organizacyjnej PSP, wyniki te powinien okazać komisji kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu testów sprawności fizycznej.

Tabela punktowa uzyskanych wyników w przeliczeniu na punkty stanowi załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191 ze zm. - ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 673).

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

LICZBA PUNKTÓW

Podciąganie
się na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piłką lekarską 2 kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75

26

10,00

22,00

12 - 5

74

25

9,90

22,05

12 - 4

73

24

9,80

22,10

12 - 3

72

23

9,70

22,15

12 - 2

71

22

9,60

22,20

12 - 1

70

21

9,50

22,25

11 - 12

69

20

9,40

22,30

11 - 11

68

19

9,30

22,35

11 - 10

67

18

9,20

22,40

11 - 9

66

17

9,10

22,45

11 - 8

65

16

9,00

22,50

11 - 7

64

 

8,90

22,55

11 - 6

63

15

8,80

22,60

11 - 5

62

 

8,70

22,65

11 - 4

61

14

8,60

22,70

11 - 3

60

 

8,50

22,75

11 - 2

59

 

8,40

22,80

11 - 1

58

13

8,30

22,85

10 - 11

57

 

8,20

22,90

10 - 10

56

 

8,10

22,95

10 - 9

55

12

8,00

23,00

10 - 8

54

   

23,05

10 - 7

53

 

7,90

23,10

10 - 6

52

   

23,15

10 - 5

51

 

7,80

23,20

10 - 4

50

11

 

23,25

10 - 3

49

 

7,70

23,30

10 - 2

48

   

23,35

10 - 1

47

 

7,60

23,40

9 - 11

46

   

23,45

9 - 10

45

10

7,50

23,50

9 - 9

44

   

23,60

9 - 8

43

 

7,40

23,70

9 - 7

42

   

23,80

9 - 6

41

 

7,30

23,90

9 - 5

40

9

 

24,00

9 - 4

39

 

7,20

24,10

9 - 3

38

   

24,20

9 - 2

37

 

7,10

24,30

9 - 1

36

   

24,40

8 - 11

35

8

7,00

24,50

8 - 10

34

   

24,60

8 - 9

33

 

6,90

24,70

8 - 8

32

   

24,80

8 - 7

31

 

6,80

24,90

8 - 6

30

7

 

25,00

8 - 5

29

 

6,70

25,10

8 - 4

28

   

25,20

8 - 3

27

 

6,60

25,30

8 - 2

26

   

25,40

8 - 1

25

6

6,50

25,50

7 - 10

24

   

25,60

7 - 9

23

 

6,40

25,70

7 - 8

22

   

25,80

7 - 7

21

 

6,30

25,90

7 - 6

20

5

 

26,00

7 - 5

19

 

6,20

26,10

7 - 4

18

   

26,20

7 - 3

17

 

6,10

26,30

7 - 2

16

   

26,40

7 - 1

15

4

6,00

26,50

6 - 10

14

   

26,60

6 - 9

13

 

5,90

26,70

6 - 8

12

   

26,80

6 - 7

11

 

5,80

26,90

6 - 6

10

3

 

27,00

6 - 5

9

 

5,70

27,10

6 - 4

8

   

27,20

6 - 3

7

 

5,60

27,30

6 - 2

6

 

5,50

27,40

6 - 1

5

2

5,40

27,50

5 - 9

4

 

5,30

27,60

5 - 8

3

 

5,20

27,70

5 - 7

2

 

5,10

27,80

5 - 6

1

1

5,00

27,90

5 - 5

 

UWAGA!Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli. Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów, bez uwzględnienia punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od grupy wiekowej kandydata.

Skala ocen:

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób

Ocena

cyfrowo

słownie

61 pkt i powyżej

6

wybitna

56–60 pkt

5

bardzo dobra

51–55 pkt

4

dobra

46–50 pkt

3

dostateczna

41–45 pkt

2

słaba

40 pkt i poniżej

1

niedostateczna

Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:

– podciąganie się na drążku – 12 razy, tj. 55 pkt,

– bieg po kopercie – 22,75 s, tj. 60 pkt,

– beep test – 10 – 8, tj. 55 pkt.

Łącznie uzyskał 170 pkt. Średnia arytmetyczna (55 + 60 + 55): 3 ≈ 56,67 pkt.

56 pkt – zgodnie z tabelą „skala ocen” – daje ocenę indywidualną 6 – bardzo dobra.

 

III ETAP

SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Kandydaci przystępujący do sprawdzenia umiejętności pływackich powinni stawić się na basenie i posiadać strój pływacki, czepek oraz klapki.

Przed rozpoczęciem III etapu postępowania kwalifikacyjnego:

1)     kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość,

2)     komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania III etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Niezaliczenie próby pływania jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

IV ETAP

OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

1.      Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunkach pracy lub służby.

2.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.

3.      Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.      Kserokopia książeczki wojskowej z widocznymi danymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej {strona z wpisem WKU w punkcie stosunek do służby wojskowej - przeniesiony do rezerwy), nie dotyczy kobiet.

UWAGA:Na wszystkich składanych kopiach dokumentów (każda zapisana strona) należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” - data i podpis kandydata.

Kandydaci, zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej składają dokumenty wymienione w pkt 1-4 w zaklejonej kopercie (format A-4) z umieszczonym na niej numerze identyfikacyjnym kandydata, w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2, 76-200 Słupsk. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672) i wynosi:

Lp.

Wyszkolenie / uprawnienie

PKT

1

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20

2

Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25

3

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30

4

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

15

5

Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650)

5

6

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym

15

7

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP

5

8

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT

10

9

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW

15

10

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.

15

11

Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

5

12

Prawo jazdy kat. C

5

13

Prawo jazdy kat. C + E

10

14

Prawo jazdy kat. D

5

15

Inne kwalifikacje lub uprawnienia preferowane na danym stanowisku:

·   Patent stermotorzysty lub sternika motorowodnego,

·   Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii IP (zakres uprawnienia: podesty ruchome przejezdne, samojezdne montowane na pojeździe),

·   Uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii P (zakres uprawnienia: w kategorii P: Podesty. Przejezdne),

·   Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii IIŻ (zakres uprawnienia: żurawie przenośne),

·   Uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (zakres uprawnienia: Gazy sprężone-Butle),

·   Kwalifikacje co najmniej w zakresie nurkowania rekreacyjnego określone dla płetwonurka wymagającego nadzoru (dla poziomu 1. płetwonurkowania) w Polskiej Normie nr PN-EN 14153-1:2005 albo kwalifikacje nurka III klasy w rozumieniu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych,

·   Brak przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych, potwierdzone przez lekarza posiadającego specjalizację i odbyte szkolenie określone w odrębnych przepisach w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych,

·   Ukończone szkolenie dotyczące pracy w skafandrach suchych.

do 15 pkt.
(nie więcej niż 5 pkt za jedno uprawnienie)

 


 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

·         za kwalifikacje wymienione w pkt 1 do 3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

·         za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

·         za kwalifikacje wymienione w pkt 7 do 10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

·         za kwalifikacje wymienione w pkt 7 do 10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów: podania i życiorysu);

·         w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12 do 14 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że nie można łączyć pkt 12 i 13.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP           - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

RT          - szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków OSP,

RW         - szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

V ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję kwalifikacyjną w trakcie której ocenie podlegać będą w szczególności:

·         autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną,

·         umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji, oraz jasnego formułowania wypowiedzi,

·         wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

·         szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Przed rozpoczęciem V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

1)     kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość,

2)     komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania V etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy element wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

Kandydat, który uzyska mniej niż 16 punktów nie jest uwzględniany w kwalifikacji końcowej.

 


 

VI ETAP

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W PSP

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydata zakwalifikowanego do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska podległa Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6,
80-104 Gdańsk.

Niestawienie się kandydata na komisji lekarskiej, wyklucza go z procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy w/w Komisja Lekarska MSWiA orzeknie o braku zdolności kandydata do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą ilością punktów spośród kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Po uzyskaniu orzeczenia Pomorskiej Rejonowej Komisji MSWiA w Gdańsku o zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku listę kandydatów do przyjęcia do służby.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

1)     Warunki przyjęcia do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku, znajdują się:

a)     w biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Słupsku,

b)     na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Słupsku i Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku,

c)      na stronie internetowej „http://slupsk.praca.gov.pl/oferty-pracy” Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, ul. Fabryczna 1,

d)     tablicy ogłoszeń w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku, ul. Młyńska 2.

2)     Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych Komendy Miejskiej PSP w Słupsku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu: (59) 842 40 01 wew. 231 lub 232.

3)     W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, zdarzeń zastrzega się anulowanie naboru, bądź też zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania. Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej i BIP KM PSP w Słupsku, a także na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie.

4)     Druki do pobrania z BIP KM PSP Słupsk https://kmpspslupsk.bip.gov.pl lub ze strony internetowej http://www.straz.slupsk.pl/oraz w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP
w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2 w dni robocze w godzinach 7:30 ÷ 15:30.


 

5)     Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone na drukach pobranych ze strony BIP KM PSP Słupsk https://kmpspslupsk.bip.gov.pl, strony internetowej http://www.straz.slupsk.pl/ lub w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

6)     Przedłożenie innych dokumentów (druków) niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu, niezłożenie w terminie (liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy i rejestracji, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7)     Przed przystąpieniem do każdego z etapów naboru (test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania, rozmowa kwalifikacyjna) kandydat zobowiązany jest okazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem.

8)     Kandydat może przystąpić do danego etapu tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie, kiedy dany etap został zaplanowany.

9)     W przypadku testów sprawnościowych, na kandydatów, którzy nie zgłosili się w czasie ich przeprowadzania, komisja czeka do 15 minut po zakończeniu próby przez ostatniego kandydata. Nieprzystąpienie przez kandydata do próby w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jego wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

10)Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do monitorowania informacji z przebiegu naboru na stronie internetowej lub BIP KM PSP w Słupsku lub na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, gdzie będą publikowane informacje na temat ewentualnych zmian w przebiegu naboru lub kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów.

11)Informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania oraz wynikach końcowych nie będą udzielane telefonicznie, za wyjątkiem kandydatów, którzy zostaną skierowani na badania w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

12)Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym (roboczym) od dnia podania ich do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30÷15:30). Zastrzeżenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia ich otrzymania.

13)Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowali do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych Komendy Miejskiej PSP w Słupsku w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty kandydata wyłonionego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych.

14)Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym (m. in. kosztów dojazdu, w tym związanych z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, zaświadczeń, odpisów dokumentów itp.).

 


 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, ze zm.),

2.      Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672),

3.      Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005r. nr 261 poz. 2191 ze zm.).

 

Opracował: mł. bryg. K. Kusz – 25.02.2020r.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Słupsku, ul. Młyńska 2, tel. (59) 842 40 01, fax (59) 842 60 92,
e-mail: .

2.      W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: .

3.      Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z ogłoszonym naborem do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na podstawie wymagań określonych w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami).

4.      W przypadku końcowego wyłonienia Pana(i) spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procesie naboru do służby, odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą: Krajowy Rejestr Karny, Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A z siedzibą przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk.

5.      Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Sposób postępowania z dokumentami pozostałych kandydatów opisany jest w treści ogłoszenia o naborze do służby.

7.      Posiada Pan(i) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.      Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia rekrutacji. Jest Pan(i) zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu rekrutacji.

10.  Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w SŁUPSKU

76-200 Słupsk

ul. Młyńska 2

www.straz.slupsk.pl

 

tel. (59) 842 40 01

fax. (59) 842 60 92

email:

Załączniki

  Ogłoszenie_o_nabor..._PSP_Słupsk. 8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki_do_nab..._PSP_Słupsk. 361,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki_do_nab...nr 1, 2 i 3). 25,4 KB (doc) szczegóły pobierz

 

NOWOŚCI

Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem

Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu...

Pożary lasów

Pożary lasów

  Pożary Lasów Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających...

#NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

#NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

#NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM Wzywasz nas na...

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN W...

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ Komenda Główna PSP udostępnia mapę...

INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z...

INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP Biuro Logistyki Komendy...

„BYĆ RATOWNIKIEM W DOBIE PANDEMII”

„BYĆ RATOWNIKIEM W DOBIE PANDEMII”

„BYĆ RATOWNIKIEM W DOBIE PANDEMII” W zakładce Koronawirus na stronie KG PSP dodano materiał...

Stop pożarom traw 2020

Stop pożarom traw 2020

KAMPANIA STOP POŻAROM TRAW 13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii...

Bezpieczeństwo w czasie ferii „Aktywni Błękitni”

Bezpieczeństwo w czasie ferii „Aktywni Błękitni”

  Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego oraz szeroko rozumianego...

Nagroda pieniężną Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka

Nagroda pieniężną Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka

Funkcjonariusz  Komendy Miejskiej PSP w Słupsku st.ogn. Wojciech Żukowski, będący...

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Isuzu D-Max

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Isuzu D-Max

            W dniu 22 listopada 2019...

III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS – MĘŻNY DUCH

III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS – MĘŻNY DUCH

III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS – MĘŻNY DUCH Utworzono: czwartek, 09 styczeń 2020...

Nagrody dla specjalistów 2019

Nagrody dla specjalistów 2019

Trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Słupsku wchodzących w skład...

ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

Wojskowe ćwiczenia 2019

Wojskowe ćwiczenia 2019

Wojskowe ćwiczenia W dniu 20 grudnia 2019 r. siły Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w...

Konkursy kalendarzowe PSP 2020

Konkursy kalendarzowe PSP 2020

Oto kolejna edycja konkursów kalendarzowych PSP. W tym roku  mamy dla wszystkich...

Ćwiczenia ratownicze plutonu „Wichura”

Ćwiczenia ratownicze plutonu „Wichura”

Ćwiczenia ratownicze plutonu „Wichura” stanowiącego komponent Wojewódzkiej Brygady...

Sezon zimowy 2019/2020

Sezon zimowy 2019/2020

15.11.2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odbyło się spotkanie...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy...

LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO

LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO

LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA...

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I...

AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

  Strażacy ze Słupska, Fundacja Sportu Pozytywnego oraz Jarosław...

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

W dniu 7 września 2019 roku  przed Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Dąbrowskiej odbyło...

“Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej”

“Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej”

“Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej” załącznik nr 1 -...

Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w...

Bezpieczne Kąpielisko

Bezpieczne Kąpielisko

Serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich...

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”

  Asp. sztab. Mariusz Paprocki, funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży...

XXXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym zakończone sukcesem reprezentacji pomorskich strażaków

XXXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym zakończone sukcesem reprezentacji pomorskich strażaków

  W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Częstochowie odbyły się XXXVI Mistrzostwa...

75 rocznica Powstania Warszawskiego.

75 rocznica Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Słupsku wzięli udział w...

Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ XIII Ogólnopolska...

Kontrola Obozów Harcerskich w powiecie słupskim.

Kontrola Obozów Harcerskich w powiecie słupskim.

Kontrola Obozów Harcerskich w powiecie słupskim. W dniu 3 lipca 2019 roku grupa operacyjna...

Cała Polska Czyta Dzieciom – Strażacy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku

Cała Polska Czyta Dzieciom – Strażacy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku

Cała Polska Czyta Dzieciom – Strażacy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku   W...

Ćwiczenia na obiekcie hipermarketu „Auchan”

Ćwiczenia na obiekcie hipermarketu „Auchan”

W dniu 25.06.2019 r. o godz. 22:20 przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie hipermarketu „Auchan” w...

„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA 19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału...

Gala Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

Gala Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

  W dniu 18 maja 2019 roku z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Urzędzie...

Harmonogram obchodów Dnia Strażaka

Harmonogram obchodów Dnia Strażaka

Harmonogram obchodów Załączniki trasy marszu

Uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Ochotniczych...

III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy

III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku nastąpiła...

ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2019

ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2019

ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT...

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor do spraw organizacyjnych - Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor do spraw organizacyjnych - Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor do spraw organizacyjnych - Sekcja ds....

XLII OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom

XLII OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom

2 kwietnia 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odbyły się...

Prezentacja Sztabu na Naradzie Rocznej Lasów

Prezentacja Sztabu na Naradzie Rocznej Lasów

27 marca 2019 r. podczas Krajowej Narady z Ochrony Przeciwpożarowej Lasów funkcjonariusze KM...

Zamówienia publiczne JRG2

Zamówienia publiczne JRG2

  Zamówienia publiczne    

Kurs Dowódców OSP

Kurs Dowódców OSP

W dniach 16 – 24 marca 2019 r.  odbywało się Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym...

Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

22 marca 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Warszawie podczas briefingu...

„Podtopienia 2019”

„Podtopienia 2019”

21 marca 2019 r. o godzinie 10.00 na terenie 6 powiatów nadmorskich (Słupsk, Lębork, Gdynia,...

Pierwszy dzień wiosny w Szkole Policj

Pierwszy dzień wiosny w Szkole Policj

Policyjny sprzęt i wyposażenie, a także wyposażenie Wojska Polskiego, Państwowej Straży...

Ogłoszenie o pracę 2019

Ogłoszenie o pracę 2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor - Sekcja ds. Finansowych.

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH 10 marca 2019...

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.  

DZIEŃ KOBIET 2019

DZIEŃ KOBIET 2019

DZIEŃ KOBIET Z okazji Dnia Kobiet pomorscy strażacy składają Wszystkim...

Szkoła Policji - Ćwiczenia

Szkoła Policji - Ćwiczenia

W dniu 5.03.2019 r. o godz. 16:00 przeprowadzono na terenie Szkoły Policji ćwiczenia...

Koczała 2019

Koczała 2019

W dniu 26.02.2019 r. o godz. 10:00 przeprowadzono na jeziorze Dymno w gminie Koczała ćwiczenia...

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

  NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ...

PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

ROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA W związku z bardzo poważną chorobą syna ogn. Marka...

Ogłoszenie o pracę 2019

  WARUNKI PRACY Praca biurowa, w godzinach 7.30÷15.30. Z...

Zakończenie Kursu dla dowódców z OSP.

Zakończenie Kursu dla dowódców z OSP.

W dniach 26.01 - 03.02.2019r. został przeprowadzony kurs dowódców dla jednostek OSP z powiatu...

Prelekcji z zakresu ratownictwa na lodzie

Prelekcji z zakresu ratownictwa na lodzie

31 stycznia 2019 r.  funkcjonariusze KM PSP w Słupsku wzięli udział w „Prelekcji z zakresu...

 SGRW-N Ustka 2019 Marszewo

SGRW-N Ustka 2019 Marszewo

W dniu 29 stycznia br. o godzinie 10:00  na jez. Marszewo w gminie Postomino SGRW-N...

Zaopatrzenia emerytalne - st. ogn. Krzysztofa Jurewicz.

Zaopatrzenia emerytalne - st. ogn. Krzysztofa Jurewicz.

W dniu 28.12.2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej...

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU Prognozowane intensywne opady...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Nasi strażacy w grudniu zakończyli  akcję przekazywania kalendarzy strażackich w szkołach...

Wigilia w Komendzie Miejskiej PSP

Wigilia w Komendzie Miejskiej PSP

24 grudnia 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku odbyła się uroczysta wigilia, w której...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SEKRETARZA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SEKRETARZA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I...

ŻYCZENIA WIGILIJNE

ŻYCZENIA WIGILIJNE

ŻYCZENIA WIGILIJNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Życzenia...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI JOACHIMA...

INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  W województwie pomorskim realizowane są cztery inwestycje...

INWESTYCJE REMONTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

INWESTYCJE REMONTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa...

JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019

JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019

JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019 Już są! – konkursy kalendarzowe PSP...

Gala HDK

Gala HDK

W dniu 1 grudnia 2018r w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy  ul. Portowej odbyła...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Jak co roku wraz z nadejściem sezonu grzewczego pojawiają się pierwsze zgłoszenia pożarów sadzy...

Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 2

Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 2

W dniu 20 listopada 2018 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku gościła...

Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 1

Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 1

Dnia 19 listopada br. Komendę Miejską PSP w Słupsku odwiedził wraz ze swoją rodziną Gabriel...

UROCZYSTA ZBIÓRKA

UROCZYSTA ZBIÓRKA

UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100.ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ...

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

    Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę  Niepodległości. W...

100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada br. podczas zmiany służbowej strażacy z JRG 1, JRG 2, JRG 3  z Komendy...

  „Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

„Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

POROZUMIENIE MSWiA I ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY W czwartek (8...

szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

W dniach 20-28 października 2018 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w...

ĆWICZENIA RATOWNICZE

ĆWICZENIA RATOWNICZE "STAROGARD - 2018"

24 października 2018 roku na terenie powiatu starogardzkiego odbyły się...

DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ 16 października 2018 roku w Pomorskim...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to...

Nagrody Komendanta Głównego

Nagrody Komendanta Głównego

W dniu 8 października 2018 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wręczył w imieniu...

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. W dniach...

 Ćwiczenia SGRW-N „USTKA”

Ćwiczenia SGRW-N „USTKA”

W dniu 28 września 2018 r., na rzece Słupi w Ustce, pow. słupski, woj. pomorskie odbyły się...

Obóz SGWR 2018

Obóz SGWR 2018

W dniach 9-22 września 2018r członkowie grupy „SGRW – Słupsk” wraz z członkami grupy...

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 23...

LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO FUNKCJONARIUSZEK I FUNKCJONARIUSZY

LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO FUNKCJONARIUSZEK I FUNKCJONARIUSZY

List ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i...

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior” Osoby starsze bardzo często są narażone...

KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”

KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”

4 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich odbyło się ślubowanie...

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków – Płetwonurków w Bornem Sulinowie.

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków – Płetwonurków w Bornem Sulinowie.

W dniach 31 sierpnia – 01 września 2018 roku, po 10 letniej przerwie, nurkowie z SGRW-N Ustka,...

Przekazanie sprzętu dla OSP Korzybie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu dla OSP Korzybie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu dla OSP Korzybie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości W dniu...

Obóz SGRW-N Ustka

Obóz SGRW-N Ustka

                W dniach 18 – 27 sierpnia 2018 r....

ZLOT Z OKAZJI 100-LECIA ZHP „GDAŃSK 2018”

ZLOT Z OKAZJI 100-LECIA ZHP „GDAŃSK 2018”

W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z...

ROCZNICA NAWAŁNICY

ROCZNICA NAWAŁNICY

Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku...

WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP

WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP

8 sierpnia 2018 roku, podczas wizyty na Ogólnopolskim Zlocie ZHP, obozowisko pomorskich...

OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY

OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY

7 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej oficjalnie rozpoczął się Ogólnopolski Zlot...

XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

10 – 13 lipca 2018 roku przeprowadzono jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w...

Obóz harcerski 2018

Obóz harcerski 2018

W dniu 12 lipca w związku z organizacją obozu harcerskiego nad jeziorem Kryształ dokonano...

KW PSP GDAŃSK - OTWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

KW PSP GDAŃSK - OTWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

Podczas wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na terenie Jednostki Ratowniczo...

STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

  Zostań dawcą komórek macierzystych:...

Bezpieczne Powiatanie Wakacji

Bezpieczne Powiatanie Wakacji

W dniach 23 i 24 czerwca w Centrum Handlowym Jantar odbyła się akcja pt:” Bezpieczne Powiatanie...

XII Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

XII Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

XII Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym W dniach 8-9 czerwca br. w...

 XII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

XII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin na Jasną Górę

RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W...

Kolejny udany finał akcji „500 + km dla Mateusza”

Kolejny udany finał akcji „500 + km dla Mateusza”

Kolejny udany finał akcji „500 + km dla Mateusza” Zamknęliśmy kolejną, już drugą edycję...

NARADA SŁUŻB W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

NARADA SŁUŻB W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Dzień Strażaka 2018

Dzień Strażaka 2018

Maj jest miesiącem pożarników. Dnia 4 maja w Dniu Świętego Floriana przypada Międzynarodowy...

Ogłoszenie o pracę 2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor - Sekcja ds. Finansowych.. W załacznikach...

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Łupawa 2018

Łupawa 2018

W dniu 12 maja 2018 roku  na obszarze Nadleśnictwa Łupawa zostały przeprowadzone ćwiczenia...

Emerytura asp. Marka Opackiego

Emerytura asp. Marka Opackiego

Przebieg służby  asp. Marka Opackiego     Pan asp. Marek Opacki...

Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej_Polskiej 2018

Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej_Polskiej 2018

2 maja 2018 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Słupsku odbył się uroczysty apel z okazji...

Czas Pracy Komendy

  Dzień wolny w maju...

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor - Sekcja ds. Organizacyjno -...

Ćwiczenia Marszewo 2018

Ćwiczenia Marszewo 2018

Dnia 31stycznia 2018 r. odbyły się ćwiczenia nurkowe na jez. Marszewo, gmina Postomino. W...

Nagrody 2017

Nagrody 2017

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA KIEROWNIKA SEKCJI ORGANIZACYJNO KADROWEJ, GŁOWNEGO...

Ćwiczenia Redzikowo 2017

Ćwiczenia Redzikowo 2017

Przygotowanie Służb ratowniczych w przypadku ataku zimy „Redzikowo – Damnica 2017” 14...

Przekazanie kalendarzy PSP dla szkół

Przekazanie kalendarzy PSP dla szkół

Trwa akcja przekazywania kalendarzy strażackich w szkołach podstawowych powiatu...

KONKURS KALENDARZOWY 2018

KONKURS KALENDARZOWY 2018

KONKURS KALENDARZOWY 2018  Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży...

Ćwiczenia na szpitalu 2017

Ćwiczenia na szpitalu 2017

W dniu 24.11.2017r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka...

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO

NAGRODY KOMENDANTA GLÓWNEGO PSP DLA NACZELNIKA WYDZIAŁU OPERACYJNO - SZKOLENIOWEGO W dniu 1...

Szkolenie Służby leśnej                       .

Szkolenie Służby leśnej .

W dniach 27.11 do 01.122017 r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Szczecinku...

"CZAD TO PRAWDZIWY ZABÓJCA. POTRZEBUJE TYLKO JEDNEJ SZANSY"

"CZAD TO PRAWDZIWY ZABÓJCA. POTRZEBUJE TYLKO JEDNEJ SZANSY" 27 listopada 2017 roku ruszyła...

Konferencja w Spale

Konferencja w Spale

  W dniach 16 - 17 listopada b.r. dziewięciu funkcjonariuszy z KM PSP w Słupsku...

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA SŁUPSKICH STRAŻAKÓW W dniu 15 listopada 2017 roku...

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

14 listopada 2017 roku w jednostce ratowniczo – gaśniczej  na Jasieniu odbyła się...

Wypadek na obwodnicy

Wypadek na obwodnicy

11 listopada 2017 r. o godz. 15.23 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej...

11 listopada

11 listopada

W dniu 11 listopada z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Jednostkach...

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o...

NAGRODY KOMENDANTA GLÓWNEGO PSP DLA SŁUPSKICH STRAŻAKÓW

NAGRODY KOMENDANTA GLÓWNEGO PSP DLA SŁUPSKICH STRAŻAKÓW

  W dniu 9 listopada 2017 roku podczas zmian służbowych przeprowadzanych w Jednostkach...

I Mistrzostwa województwa pomorskiego w pływaniu

I Mistrzostwa województwa pomorskiego w pływaniu

  W dniu 3 listopada 2017 r. na basenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego „Nifa” w...

I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP – WEDŁUG NOWYCH ZASAD   29...

Zaopatrzenia emerytalne - bryg. Andrzej Macedoński

Zaopatrzenia emerytalne - bryg. Andrzej Macedoński

W dniu 29 września 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Słupsku miał...

W HOŁDZIE ZMARŁYM

W HOŁDZIE ZMARŁYM

W dniu 2 listopada 2017 r. obchodzonym w Kościele Katolickim jako Dzień Zaduszny Pan st. bryg....

Ćwiczenia „POLIGON 2017”

Ćwiczenia „POLIGON 2017”

  W dniu 28.10.2017r. w kompleksie leśnym Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w...

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich” W dniu dzisiejszym, 11 października 2017...

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do...

Obóz szkoleniowo – kondycyjny SGRW-N Ustka

Obóz szkoleniowo – kondycyjny SGRW-N Ustka

W dniach 19-29 września na Jeziorze Płotki w Pile  odbył się obóz szkoleniowo –...

Postępowanie o udziale zamówienia publicznego

Postępowanie o udziale zamówienia publicznego

 Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

  Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych...

Ćwiczenia JRG 3

Ćwiczenia JRG 3

W dniu 15.05.2017 r. zastępy PSP w sile GBA 2,5/24/4 z JRG nr 3 w Ustce oraz SHD 23 z JRG nr 2...

Powiatowy Dzień Strażaka - REPORTAŻ

Powiatowy Dzień Strażaka - REPORTAŻ

Maj jest miesiącem pożarników. Dnia 4 maja w Dniu Świętego Floriana przypada Międzynarodowy...

„Stop pożarom traw” USTKA

„Stop pożarom traw” USTKA

W dniu 11.05.2017 r. na terenie JRG nr 3 w Ustce przeprowadzono prezentację sprzętu...

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy. Zmiana terminu otwarcia

SpoKREWnieni służbą

SpoKREWnieni służbą

W miesiącu marcu br. strażacy z Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożernej w Słupsku...

Pożar w Wiklinie

Pożar w Wiklinie

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. we wczesnych godzinach porannych wybuchł pożar w hali...

Pożegnanie ze służbą st. asp. Marka Szremskiego

Pożegnanie ze służbą st. asp. Marka Szremskiego

W dniu 31.10.2016 roku odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej...

Spotkanie robocze przedstawicieli Jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego

Spotkanie robocze przedstawicieli Jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego

W dniu 25 października 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku...

Uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. Artura Wójcika.

Uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. Artura Wójcika.

W dniu 30.09.2016 roku odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej...

Akcja SGRW

Akcja SGRW

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że na terenie posesji w Jabłońcu, w przydomowej...

Damnica 2016

Damnica 2016

         Dnia 15 października 2016 roku, na terenie...

X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym W dniach 13-14 września br. w...

OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY „STARŻNO 2016”

OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY „STARŻNO 2016”

OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY „STARŻNO...

NABÓR 2016 UWAGA AKTUALIZACJA

NABÓR 2016 UWAGA AKTUALIZACJA

Ogłoszenie Nabór 2016 Ogłoszenie - zał. nr 1 (testy sprawnościowe punktacja)...

Obóz SRGW 2016

Obóz SRGW 2016

W dniach 11-15 kwietnia ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego w Słupsku...

Powiatowy Dzień Strażaka 06.05.2016 r.

Powiatowy Dzień Strażaka 06.05.2016 r.

6 maja 2016 r. słupscy funkcjonariusze pożarnictwa świętowali Powiatowe obchody Dnia Strażaka....

ZAWODY TERMINARZ

ZAWODY TERMINARZ

Termin i miejsce rozgrywania zawodów sportowo-pożarniczych na terenie...

ĆWICZENIA – „zdarzenie o charakterze masowym” ul. Gdańska w Słupsku.

ĆWICZENIA – „zdarzenie o charakterze masowym” ul. Gdańska w Słupsku.

ĆWICZENIA – „zdarzenie o charakterze masowym” ul. Gdańska w Słupsku. W dniu 20.04.2016 r.,...

Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym w Ustce

Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym w Ustce

Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym w...

Ćwiczenia A.J.

Ćwiczenia A.J.

W dniu 03.03.2016 roku odbyły się ćwiczenia w fabryce mebli AJ. Scenariusz zakładał pożar...

II SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. W dniach...

Szkolenie SGRW

Szkolenie SGRW

W dniach 13-15 czerwca 2016 roku ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego w...

 • Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem

  Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem

  piątek, 03, kwiecień 2020 05:50
 • Pożary lasów

  Pożary lasów

  czwartek, 26, marzec 2020 20:23
 • OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej 2020

  OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w...

  środa, 25, marzec 2020 19:04
 • #NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

  #NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

  wtorek, 24, marzec 2020 14:08
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

  wtorek, 24, marzec 2020 14:07
 • DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

  DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

  wtorek, 24, marzec 2020 14:00
 • INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

  INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

  wtorek, 24, marzec 2020 13:56
 • INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

  INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

  piątek, 20, marzec 2020 16:08
 • „BYĆ RATOWNIKIEM W DOBIE PANDEMII”

  „BYĆ RATOWNIKIEM W DOBIE PANDEMII”

  piątek, 20, marzec 2020 08:52
 • WYTYCZNE DLA WYTYPOWANYCH DO DZIAŁAŃ OSP

  WYTYCZNE DLA WYTYPOWANYCH DO DZIAŁAŃ OSP

  poniedziałek, 16, marzec 2020 17:55
 •   Załatwianie spraw w trakcie zagrożenia COVID-19

  Załatwianie spraw w trakcie zagrożenia COVID-19

  piątek, 13, marzec 2020 21:29
 • Stop pożarom traw 2020

  Stop pożarom traw 2020

  piątek, 13, marzec 2020 12:56
 • Koronawirus - podstawowe informacje

  Koronawirus - podstawowe informacje

  środa, 11, marzec 2020 10:53
 • ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

  ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

  poniedziałek, 10, luty 2020 08:23
 • Fundacja

  Fundacja "Solidarni"

  środa, 05, luty 2020 07:44
 • Bezpieczeństwo w czasie ferii „Aktywni Błękitni”

  Bezpieczeństwo w czasie ferii „Aktywni Błękitni”

  poniedziałek, 27, styczeń 2020 08:59
 • Nagroda pieniężną Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka

  Nagroda pieniężną Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka

  niedziela, 19, styczeń 2020 06:50
 • Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Isuzu D-Max

  Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Isuzu D-Max

  sobota, 11, styczeń 2020 20:10
 • III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS – MĘŻNY DUCH

  III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS – MĘŻNY DUCH

  sobota, 11, styczeń 2020 20:05
 • Nagrody dla specjalistów 2019

  Nagrody dla specjalistów 2019

  czwartek, 02, styczeń 2020 08:39
 • ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

  czwartek, 02, styczeń 2020 08:31
 • Wojskowe ćwiczenia 2019

  Wojskowe ćwiczenia 2019

  piątek, 27, grudzień 2019 06:26
 • Konkursy kalendarzowe PSP 2020

  Konkursy kalendarzowe PSP 2020

  sobota, 21, grudzień 2019 07:03
 • Ćwiczenia ratownicze plutonu „Wichura”

  Ćwiczenia ratownicze plutonu „Wichura”

  poniedziałek, 09, grudzień 2019 18:50
 • Badanie bezpieczeństwa

  Badanie bezpieczeństwa

  piątek, 22, listopad 2019 06:56
 • Sezon zimowy 2019/2020

  Sezon zimowy 2019/2020

  poniedziałek, 18, listopad 2019 17:21
 • 11 listopada 2019

  11 listopada 2019

  poniedziałek, 11, listopad 2019 08:31
 • List okolicznościowy KG PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  List okolicznościowy KG PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  piątek, 08, listopad 2019 13:00
 • BAŁTYKGAZ 2019

  BAŁTYKGAZ 2019

  poniedziałek, 28, październik 2019 17:16
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

  wtorek, 01, październik 2019 10:49
 • LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO

  LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO

  piątek, 27, wrzesień 2019 11:53
 • LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

  LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW...

  czwartek, 26, wrzesień 2019 10:42
 • AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

  AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

  piątek, 13, wrzesień 2019 11:46
 • Narodowe Czytanie 2019

  Narodowe Czytanie 2019

  piątek, 13, wrzesień 2019 11:39
 • “Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej”

  “Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej”

  poniedziałek, 02, wrzesień 2019 05:44
 • Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej

  Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej

  piątek, 30, sierpień 2019 05:44
 • Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

  Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne...

  czwartek, 22, sierpień 2019 16:13
 • Bezpieczne Kąpielisko

  Bezpieczne Kąpielisko

  środa, 14, sierpień 2019 04:02
 • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”

  Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”

  środa, 07, sierpień 2019 11:32
 • XXXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym zakończone sukcesem reprezentacji pomorskich strażaków

  XXXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym zakończone sukcesem reprezentacji pomorskich...

  środa, 07, sierpień 2019 11:27
 • 75 rocznica Powstania Warszawskiego.

  75 rocznica Powstania Warszawskiego.

  środa, 07, sierpień 2019 11:23
 • Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

  Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

  środa, 24, lipiec 2019 09:21
 • LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP.

  LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY...

  czwartek, 11, lipiec 2019 14:57
 • XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  czwartek, 11, lipiec 2019 06:00
 • Kontrola Obozów Harcerskich w powiecie słupskim.

  Kontrola Obozów Harcerskich w powiecie słupskim.

  sobota, 06, lipiec 2019 14:19
 • AKTUALIZACJA 03.07.2019r NABÓR PSP 2019

  AKTUALIZACJA 03.07.2019r NABÓR PSP 2019

  środa, 03, lipiec 2019 07:30
 • Cała Polska Czyta Dzieciom – Strażacy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku

  Cała Polska Czyta Dzieciom – Strażacy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku

  poniedziałek, 01, lipiec 2019 13:32
 • Ćwiczenia na obiekcie hipermarketu „Auchan”

  Ćwiczenia na obiekcie hipermarketu „Auchan”

  czwartek, 27, czerwiec 2019 10:35
 • „KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

  „KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

  wtorek, 25, czerwiec 2019 11:30
 • ATKUALIZACJA 25.06.2019r NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ 2019

  ATKUALIZACJA 25.06.2019r NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ 2019

  wtorek, 25, czerwiec 2019 07:30
 • Gala Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

  Gala Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

  sobota, 25, maj 2019 07:13
 • Dzień Dziecka 2019

  Dzień Dziecka 2019

  wtorek, 21, maj 2019 12:35
 • Powiatowy Dzień Strażaka 2019 r

  Powiatowy Dzień Strażaka 2019 r

  sobota, 11, maj 2019 11:06
 • OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIESTWA W SŁUPSKU

  OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIESTWA W SŁUPSKU

  środa, 08, maj 2019 12:56
 • Harmonogram obchodów Dnia Strażaka

  Harmonogram obchodów Dnia Strażaka

  niedziela, 05, maj 2019 10:51
 • Apel z okazji Dnia Flagi

  Apel z okazji Dnia Flagi

  czwartek, 02, maj 2019 09:06
 • ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  wtorek, 30, kwiecień 2019 12:55
 • ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  wtorek, 30, kwiecień 2019 12:55
 • ŻYCZENIA SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  ŻYCZENIA SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  wtorek, 30, kwiecień 2019 12:54
 • ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

  wtorek, 30, kwiecień 2019 12:49
 • Uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

  Uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Ochotniczych...

  wtorek, 30, kwiecień 2019 12:34
 • III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy

  III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy

  niedziela, 28, kwiecień 2019 18:15
 • Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

  Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

  piątek, 19, kwiecień 2019 12:30
 • Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

  Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

  piątek, 19, kwiecień 2019 12:26
 • Życzenia sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

  Życzenia sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

  piątek, 19, kwiecień 2019 12:23
 • ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2019

  ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2019

  piątek, 19, kwiecień 2019 09:58
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor do spraw organizacyjnych - Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor do spraw organizacyjnych - Sekcja ds....

  czwartek, 11, kwiecień 2019 11:44
 • XLII OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom

  XLII OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom

  wtorek, 09, kwiecień 2019 14:39
 • Prezentacja Sztabu na Naradzie Rocznej Lasów

  Prezentacja Sztabu na Naradzie Rocznej Lasów

  poniedziałek, 01, kwiecień 2019 13:28
 • Zamówienia publiczne JRG2

  Zamówienia publiczne JRG2

  piątek, 29, marzec 2019 16:28
 • Kurs Dowódców OSP

  Kurs Dowódców OSP

  piątek, 29, marzec 2019 11:45
 • Stop Pożarom Traw

  Stop Pożarom Traw

  piątek, 29, marzec 2019 08:44
 • Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

  Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

  piątek, 29, marzec 2019 08:10
 • „Podtopienia 2019”

  „Podtopienia 2019”

  sobota, 23, marzec 2019 17:32
 • Pierwszy dzień wiosny w Szkole Policj

  Pierwszy dzień wiosny w Szkole Policj

  sobota, 23, marzec 2019 17:11
 • Ogłoszenie o pracę 2019

  Ogłoszenie o pracę 2019

  piątek, 15, marzec 2019 11:43
 • WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

  WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

  poniedziałek, 11, marzec 2019 13:29
 • SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

  SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

  poniedziałek, 11, marzec 2019 09:29
 • DZIEŃ KOBIET 2019

  DZIEŃ KOBIET 2019

  poniedziałek, 11, marzec 2019 09:28
 • Szkoła Policji - Ćwiczenia

  Szkoła Policji - Ćwiczenia

  poniedziałek, 11, marzec 2019 09:18
 • Koczała 2019

  Koczała 2019

  sobota, 02, marzec 2019 09:17
 • NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

  NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

  środa, 27, luty 2019 08:18
 • PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

  PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

  piątek, 15, luty 2019 11:04
 • Ogłoszenie o pracę 2019

  środa, 06, luty 2019 07:17
 • Zakończenie Kursu dla dowódców z OSP.

  Zakończenie Kursu dla dowódców z OSP.

  poniedziałek, 04, luty 2019 06:43
 • Prelekcji z zakresu ratownictwa na lodzie

  Prelekcji z zakresu ratownictwa na lodzie

  czwartek, 31, styczeń 2019 19:26
 • SGRW-N Ustka 2019 Marszewo

  SGRW-N Ustka 2019 Marszewo

  czwartek, 31, styczeń 2019 19:05
 • Zaopatrzenia emerytalne - st. ogn. Krzysztofa Jurewicz.

  Zaopatrzenia emerytalne - st. ogn. Krzysztofa Jurewicz.

  czwartek, 31, styczeń 2019 19:01
 • OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU

  OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU

  czwartek, 10, styczeń 2019 10:12
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  piątek, 04, styczeń 2019 09:27
 • Wigilia w Komendzie Miejskiej PSP

  Wigilia w Komendzie Miejskiej PSP

  czwartek, 27, grudzień 2018 06:05
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

  wtorek, 25, grudzień 2018 15:25
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SEKRETARZA

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SEKRETARZA

  wtorek, 25, grudzień 2018 15:23
 • ŻYCZENIA WIGILIJNE

  ŻYCZENIA WIGILIJNE

  wtorek, 25, grudzień 2018 15:22
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  wtorek, 25, grudzień 2018 15:22
 • INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 21:08
 • INWESTYCJE REMONTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  INWESTYCJE REMONTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 21:05
 • JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019

  JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019

  środa, 05, grudzień 2018 16:51
 • Gala HDK

  Gala HDK

  środa, 05, grudzień 2018 12:26
 • BIESOWICE 2018

  BIESOWICE 2018

  poniedziałek, 03, grudzień 2018 20:56
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

  czwartek, 29, listopad 2018 20:20
 • Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 2

  Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 2

  środa, 28, listopad 2018 05:48
 • Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 1

  Spełniamy marzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku 1

  środa, 28, listopad 2018 05:47
 • UROCZYSTA ZBIÓRKA

  UROCZYSTA ZBIÓRKA

  wtorek, 20, listopad 2018 15:55
 • Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  niedziela, 18, listopad 2018 06:05
 • 100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

  100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

  niedziela, 11, listopad 2018 12:24
 •  „Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

  „Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

  piątek, 09, listopad 2018 07:49
 • szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

  szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

  środa, 31, październik 2018 10:23
 • ĆWICZENIA RATOWNICZE

  ĆWICZENIA RATOWNICZE "STAROGARD - 2018"

  niedziela, 28, październik 2018 13:31
 • DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

  DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

  czwartek, 18, październik 2018 19:20
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

  piątek, 12, październik 2018 11:07
 • Nagrody Komendanta Głównego

  Nagrody Komendanta Głównego

  wtorek, 09, październik 2018 13:46
 • SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

  SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

  wtorek, 09, październik 2018 13:36
 • Ćwiczenia SGRW-N „USTKA”

  Ćwiczenia SGRW-N „USTKA”

  środa, 03, październik 2018 13:12
 • Obóz SGWR 2018

  Obóz SGWR 2018

  środa, 03, październik 2018 12:51
 • V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

  V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

  czwartek, 27, wrzesień 2018 08:58
 • LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO FUNKCJONARIUSZEK I FUNKCJONARIUSZY

  LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO FUNKCJONARIUSZEK I FUNKCJONARIUSZY

  czwartek, 27, wrzesień 2018 05:34
 • Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

  Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

  środa, 05, wrzesień 2018 15:07
 • KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”

  KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”

  środa, 05, wrzesień 2018 10:43
 • Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków – Płetwonurków w Bornem Sulinowie.

  Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków – Płetwonurków w Bornem Sulinowie.

  środa, 05, wrzesień 2018 09:25
 • Przekazanie sprzętu dla OSP Korzybie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości

  Przekazanie sprzętu dla OSP Korzybie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości

  sobota, 01, wrzesień 2018 12:26
 • Obóz SGRW-N Ustka

  Obóz SGRW-N Ustka

  sobota, 01, wrzesień 2018 12:23
 • ZLOT Z OKAZJI 100-LECIA ZHP „GDAŃSK 2018”

  ZLOT Z OKAZJI 100-LECIA ZHP „GDAŃSK 2018”

  poniedziałek, 20, sierpień 2018 07:21
 • ROCZNICA NAWAŁNICY

  ROCZNICA NAWAŁNICY

  środa, 15, sierpień 2018 07:01
 • WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP

  WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP

  piątek, 10, sierpień 2018 07:05
 • OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY

  OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY

  piątek, 10, sierpień 2018 07:04
 • XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

  XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

  wtorek, 17, lipiec 2018 06:18
 • Obóz harcerski 2018

  Obóz harcerski 2018

  wtorek, 17, lipiec 2018 06:05
 • KW PSP GDAŃSK - OTWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

  KW PSP GDAŃSK - OTWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

  poniedziałek, 09, lipiec 2018 11:23
 • STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

  STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

  piątek, 06, lipiec 2018 05:06
 • Bezpieczne Powiatanie Wakacji

  Bezpieczne Powiatanie Wakacji

  poniedziałek, 02, lipiec 2018 09:45
 • XII Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

  XII Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

  poniedziałek, 02, lipiec 2018 08:13
 • XII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  XII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  piątek, 29, czerwiec 2018 07:54
 • RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  piątek, 29, czerwiec 2018 07:51
 • Kolejny udany finał akcji „500 + km dla Mateusza”

  Kolejny udany finał akcji „500 + km dla Mateusza”

  piątek, 08, czerwiec 2018 09:00
 • RODO

  RODO

  środa, 30, maj 2018 07:20
 • NARADA SŁUŻB W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  piątek, 25, maj 2018 13:11
 • Dzień Strażaka 2018

  Dzień Strażaka 2018

  piątek, 25, maj 2018 12:50
 • Ogłoszenie o pracę 2018

  niedziela, 20, maj 2018 09:02
 • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

  WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

  piątek, 18, maj 2018 10:14
 • Łupawa 2018

  Łupawa 2018

  wtorek, 15, maj 2018 10:57
 • Święto Konstytucji 3-go Maja

  Święto Konstytucji 3-go Maja

  czwartek, 03, maj 2018 14:14
 • List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

  List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

  czwartek, 03, maj 2018 08:06
 • Życzenia Ministra SWiA Pana Joachima Brudzinskiego z okazji Dnia Strażaka

  Życzenia Ministra SWiA Pana Joachima Brudzinskiego z okazji Dnia Strażaka

  czwartek, 03, maj 2018 08:04
 • Życzenia wiceministra SWiA Pana Jarosława Zielińskiego

  Życzenia wiceministra SWiA Pana Jarosława Zielińskiego

  czwartek, 03, maj 2018 08:03
 • Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

  Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

  czwartek, 03, maj 2018 03:20
 • Emerytura asp. Marka Opackiego

  Emerytura asp. Marka Opackiego

  środa, 02, maj 2018 22:33
 • Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej_Polskiej 2018

  Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej_Polskiej 2018

  środa, 02, maj 2018 12:26
 • Czas Pracy Komendy

  poniedziałek, 30, kwiecień 2018 14:50
 • Ogłoszenie o pracę

  piątek, 20, kwiecień 2018 09:00
 • Ćwiczenia Morpol

  Ćwiczenia Morpol

  czwartek, 19, kwiecień 2018 05:21
 • Narada szkoleniowa z przedstawicielami administracji lokalowej

  Narada szkoleniowa z przedstawicielami administracji lokalowej

  czwartek, 19, kwiecień 2018 05:18
 • 500 plus km

  500 plus km

  czwartek, 12, kwiecień 2018 18:09
 • KAMPANIA SPOŁECZNA

  KAMPANIA SPOŁECZNA "STOP POŻAROM TRAW"

  czwartek, 12, kwiecień 2018 08:09
 • WIZYTA SEKRETARZA STANU W MSWIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  WIZYTA SEKRETARZA STANU W MSWIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  czwartek, 12, kwiecień 2018 08:01
 • PRAWIE 7 TYSIĘCY LITRÓW KRWI W AKCJI

  PRAWIE 7 TYSIĘCY LITRÓW KRWI W AKCJI "SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ"

  środa, 11, kwiecień 2018 08:42
 • „Pomorscy czują klimat!”

  „Pomorscy czują klimat!”

  wtorek, 03, kwiecień 2018 10:10
 • ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  sobota, 31, marzec 2018 18:59
 • Uczciwi Strażacy ze Słupska

  Uczciwi Strażacy ze Słupska

  poniedziałek, 19, marzec 2018 14:41
 • KW PSP GDAŃSK - UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA POJAZDÓW SPRZĘTU ORAZ SPRZĘTU POZARNICZEGO, NARADA KADRY KIEROWNICZEJ PSP WOJ. POMORSKIEGO

  KW PSP GDAŃSK - UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA POJAZDÓW SPRZĘTU ORAZ SPRZĘTU POZARNICZEGO, NARADA KADRY...

  niedziela, 11, marzec 2018 20:05
 • Ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Ustka

  Ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Ustka

  niedziela, 11, marzec 2018 19:55
 • Dzień Kobiet

  Dzień Kobiet

  czwartek, 08, marzec 2018 15:53
 • "SpoKREWnieni służbą" KM PSP Słupsk

  piątek, 02, marzec 2018 08:42
 • "SpoKREWnieni służbą" - WSPÓLNA AKCJA MSWiA I MON W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

  piątek, 02, marzec 2018 06:39
 • Apel o pomoc dla strażaka!

  Apel o pomoc dla strażaka!

  czwartek, 01, marzec 2018 10:20
 • Tlenek węgla – cichy i niewidzialny zabójca.

  Tlenek węgla – cichy i niewidzialny zabójca.

  poniedziałek, 26, luty 2018 07:28
 • Akcja MSWiA MON - spoKREWnieni służbą

  Akcja MSWiA MON - spoKREWnieni służbą

  piątek, 23, luty 2018 17:33
 • SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO SŁUPSK

  SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO SŁUPSK

  piątek, 23, luty 2018 06:27
 • Ćwiczenia Marszewo 2018

  Ćwiczenia Marszewo 2018

  sobota, 03, luty 2018 08:05
 • Aktualizacja Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Słupsku

  Aktualizacja Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Słupsku

  poniedziałek, 15, styczeń 2018 23:04
 • Nagrody 2017

  Nagrody 2017

  czwartek, 21, grudzień 2017 16:04
 • ŻYCZENIA WIGILIJNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

  ŻYCZENIA WIGILIJNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

  czwartek, 21, grudzień 2017 07:37
 • Ćwiczenia Redzikowo 2017

  Ćwiczenia Redzikowo 2017

  środa, 20, grudzień 2017 07:41
 • Przekazanie kalendarzy PSP dla szkół

  Przekazanie kalendarzy PSP dla szkół

  czwartek, 14, grudzień 2017 15:45
 • KONKURS KALENDARZOWY 2018

  KONKURS KALENDARZOWY 2018

  sobota, 09, grudzień 2017 04:31
 • Ćwiczenia na szpitalu 2017

  Ćwiczenia na szpitalu 2017

  niedziela, 03, grudzień 2017 16:55
 • NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO

  NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO

  niedziela, 03, grudzień 2017 16:45
 • Szkolenie Służby leśnej                       .

  Szkolenie Służby leśnej .

  piątek, 01, grudzień 2017 16:37
 • "CZAD TO PRAWDZIWY ZABÓJCA. POTRZEBUJE TYLKO JEDNEJ SZANSY"

  czwartek, 30, listopad 2017 15:29
 • Zapytanie o Cenę Dostawa 4 kompletów pomp szlamowych Honda WT 40X

  Zapytanie o Cenę Dostawa 4 kompletów pomp szlamowych Honda WT 40X

  środa, 29, listopad 2017 14:02
 • Zapytanie o Cenę Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 50 kVA dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

  Zapytanie o Cenę Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 50 kVA dla Komendy Miejskiej...

  środa, 29, listopad 2017 14:02
 • Konferencja w Spale

  Konferencja w Spale

  środa, 22, listopad 2017 07:41
 • NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

  NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

  czwartek, 16, listopad 2017 11:03
 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  czwartek, 16, listopad 2017 07:33
 • Wypadek na obwodnicy

  Wypadek na obwodnicy

  poniedziałek, 13, listopad 2017 13:33
 • 11 listopada

  11 listopada

  poniedziałek, 13, listopad 2017 13:31
 • Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

  Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i...

  piątek, 10, listopad 2017 11:41
 • NAGRODY KOMENDANTA GLÓWNEGO PSP DLA SŁUPSKICH STRAŻAKÓW

  NAGRODY KOMENDANTA GLÓWNEGO PSP DLA SŁUPSKICH STRAŻAKÓW

  czwartek, 09, listopad 2017 13:10
 • I Mistrzostwa województwa pomorskiego w pływaniu

  I Mistrzostwa województwa pomorskiego w pływaniu

  czwartek, 09, listopad 2017 13:08
 • I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

  I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

  czwartek, 09, listopad 2017 13:07
 • Zaopatrzenia emerytalne - bryg. Andrzej Macedoński

  Zaopatrzenia emerytalne - bryg. Andrzej Macedoński

  czwartek, 09, listopad 2017 12:50
 • W HOŁDZIE ZMARŁYM

  W HOŁDZIE ZMARŁYM

  piątek, 03, listopad 2017 17:55
 • Ćwiczenia „POLIGON 2017”

  Ćwiczenia „POLIGON 2017”

  sobota, 28, październik 2017 20:14
 • Ostatnie pożegnanie

  Ostatnie pożegnanie

  czwartek, 12, październik 2017 03:55
 • Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

  Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

  poniedziałek, 09, październik 2017 20:02
 • Obóz szkoleniowo – kondycyjny SGRW-N Ustka

  Obóz szkoleniowo – kondycyjny SGRW-N Ustka

  poniedziałek, 09, październik 2017 08:02
 • Postępowanie o udziale zamówienia publicznego

  poniedziałek, 31, lipiec 2017 06:52
 • XI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W SPORCIE POŻARNICZYM

  XI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W SPORCIE POŻARNICZYM

  poniedziałek, 19, czerwiec 2017 08:15
 • Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

  Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

  środa, 14, czerwiec 2017 10:17
 • Ćwiczenia Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

  Ćwiczenia Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

  poniedziałek, 29, maj 2017 10:45
 • Ćwiczenia JRG 3

  Ćwiczenia JRG 3

  wtorek, 23, maj 2017 08:25
 • Terminarz Zawodów Pożarniczych

  Terminarz Zawodów Pożarniczych

  czwartek, 18, maj 2017 19:08
 • Powiatowy Dzień Strażaka - REPORTAŻ

  Powiatowy Dzień Strażaka - REPORTAŻ

  środa, 17, maj 2017 08:50
 • „Stop pożarom traw” USTKA

  „Stop pożarom traw” USTKA

  niedziela, 14, maj 2017 16:59
 • OBÓZ SGRW – WAŁBRZYCH 2017

  OBÓZ SGRW – WAŁBRZYCH 2017

  poniedziałek, 08, maj 2017 19:38
 • Święto Flagi

  Święto Flagi

  piątek, 05, maj 2017 05:24
 • Życzenia

  Życzenia

  piątek, 05, maj 2017 05:17
 • Życzenia ministra Mariusza Błaszczak

  Życzenia ministra Mariusza Błaszczak

  czwartek, 04, maj 2017 07:56
 • Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego zokazji Dnia Strażaka.

  Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego zokazji Dnia Strażaka.

  wtorek, 02, maj 2017 19:42
 • Akcja charytatywna

  Akcja charytatywna "500+ km dla Mateusza"

  piątek, 28, kwiecień 2017 10:13
 • ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSP

  ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSP

  poniedziałek, 24, kwiecień 2017 07:10
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik

  czwartek, 20, kwiecień 2017 13:44
 • Czas pracy Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

  Czas pracy Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

  czwartek, 20, kwiecień 2017 12:53
 • Życzenia Wielkanocne Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

  Życzenia Wielkanocne Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

  czwartek, 13, kwiecień 2017 20:28
 • Ćwiczenia w szkole

  Ćwiczenia w szkole

  piątek, 07, kwiecień 2017 12:05
 • Wypadek drodze krajowej Nr 6

  Wypadek drodze krajowej Nr 6

  piątek, 07, kwiecień 2017 11:43
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy.

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - robotnik gospodarczy.

  środa, 05, kwiecień 2017 12:11
 • Szkolenie Kierowców

  Szkolenie Kierowców

  czwartek, 30, marzec 2017 13:59
 • Warsztaty tematyczne dla dowódców SGRW

  Warsztaty tematyczne dla dowódców SGRW

  czwartek, 30, marzec 2017 13:51
 • List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

  List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

  wtorek, 21, marzec 2017 13:31
 • SpoKREWnieni służbą

  SpoKREWnieni służbą

  sobota, 18, marzec 2017 08:50
 • List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka (2)

  List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka (2)

  środa, 08, marzec 2017 11:52
 • List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

  List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

  piątek, 17, luty 2017 11:52
 • „Bezpieczne lodowisko 2017”

  „Bezpieczne lodowisko 2017”

  wtorek, 14, luty 2017 09:47
 • Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

  Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

  poniedziałek, 13, luty 2017 09:04
 • Ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego COO

  Ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego COO

  sobota, 11, luty 2017 09:53
 • Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

  Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

  piątek, 10, luty 2017 12:05
 • Czad i ogień

  Czad i ogień

  środa, 14, grudzień 2016 13:33
 • Pożar w Wiklinie

  Pożar w Wiklinie

  wtorek, 15, listopad 2016 14:37
 • Pożegnanie ze służbą st. asp. Marka Szremskiego

  Pożegnanie ze służbą st. asp. Marka Szremskiego

  niedziela, 06, listopad 2016 20:30
 • Spotkanie robocze przedstawicieli Jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego

  Spotkanie robocze przedstawicieli Jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego

  piątek, 28, październik 2016 07:51
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. Artura Wójcika.

  Uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. Artura Wójcika.

  poniedziałek, 24, październik 2016 06:13
 • Akcja SGRW

  Akcja SGRW

  czwartek, 20, październik 2016 08:22
 • Damnica 2016

  Damnica 2016

  wtorek, 18, październik 2016 15:07
 • X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

  X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

  poniedziałek, 17, październik 2016 18:45
 • OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY „STARŻNO 2016”

  OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY „STARŻNO 2016”

  wtorek, 11, październik 2016 12:03
 • NABÓR 2016 UWAGA AKTUALIZACJA

  NABÓR 2016 UWAGA AKTUALIZACJA

  niedziela, 22, maj 2016 20:04
 • Obóz SRGW 2016

  Obóz SRGW 2016

  piątek, 13, maj 2016 08:26
 • Powiatowy Dzień Strażaka 06.05.2016 r.

  Powiatowy Dzień Strażaka 06.05.2016 r.

  poniedziałek, 09, maj 2016 07:46
 • ZAWODY TERMINARZ

  ZAWODY TERMINARZ

  środa, 27, kwiecień 2016 05:45
 • ĆWICZENIA – „zdarzenie o charakterze masowym” ul. Gdańska w Słupsku.

  ĆWICZENIA – „zdarzenie o charakterze masowym” ul. Gdańska w Słupsku.

  niedziela, 24, kwiecień 2016 17:57
 • Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym w Ustce

  Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym w Ustce

  środa, 20, kwiecień 2016 08:21
 • Ćwiczenia A.J.

  Ćwiczenia A.J.

  sobota, 26, marzec 2016 09:53
 • II SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

  sobota, 31, październik 2015 08:10
 • Szkolenie SGRW

  Szkolenie SGRW

  wtorek, 20, październik 2015 09:20
var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );